بیش از چهار دهه آتش و خون

آتش سوزی در جنگل های ایران

آتشی که بهترین سرمایه‌های مادی و معنوی ایران را خاکستر می‌کند. روایتی مستند، تاریخی و متفاوت از جمهوری اسلامی و آتش افروزی‌هایی که گویی پایانی ندارد.