- ۲ مهر, ۱۴۰۱

انسان در ایران

روح الله زم
انسان در ایران

یک اعدام …..

روح الله زم را همه می‌شناسیم؛ اگر نه از همان ابتدای قصه‌اش، دست کم با جنجال‌های سال‌های گذشته‌اش، پسری که گرچه عاقبت به خیر نشد،

با دوستان خود به اشتراک بگذارید