خبرها

انتصابهای فامیلی
برترین‌ها

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

با دوستان خود به اشتراک بگذارید