علی‌اکبر طباطبایی‌، وابسته‌ی مطبوعاتی و سخنگوی سفارت ایران در آمریکا در دوران پهلوی یک سال و نیم بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در حالی که تنها ۴۹ سال داشت، توسط یک آمریکایی آفریقایی‌تبار مسلمان ‌شده، مقابل منزلش در ایالت مریلند ترور شد.

این اولین ترور جمهوری اسلامی در مرزهای جغرافیایی ایالت متحده آمریکا بود.