گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

خلیج فارس

خلیج فارس

خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین پهنه های آبی جهان همواره از جنبه های مختلف مورد توجه بوده است. وجود معادن سرشار نفت

صدور قرار وثیقه دو میلیارد تومانی برای علی ساکنی وکیل پایە یک دادگستری

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – علی ساکنی وکیل پایە یک دادگستری که ۷ روز پیش به اتهام تبلیغ علیە نظام و افشای اسرار پروندەاش برای یک زندانی سیاسی بازداشت شدە بود روز دوشنبە ١۶ تیر ٩٩  پس از هفت روز بازداشت با وثیقە سنگین دو میلیارد تومانی از زندان سقز آزاد شد.

عل ساکنی، وکیل هوشمند علی پور، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام می باشد و بە اتهام افشای اسرار پروندە وی بازداشت شدە است.

علی ساکنی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار