گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

انتصابهای فامیلی

انتصاب های فامیلی

همواره جمهوری اسلامی، حکومت پهلوی  را به  انتصاب‌های فامیلی متهم کرده و این دوره را دوران حکومت هزار فامیل لقب داده، در حالی  که روند

بازداشت بیش از ۱۰۰ شهروند در استان خوزستان

ریسمان – شنبه ٢ مرداد ماه ١۴٠٠؛ درپی تجمعات مردمی در اعتراض به بی آبی و سوء مدیریت مسئولان، در استان خوزستان که به سرعت به بیش از ۳۰ شهر گسترش یافت صدها شهروند معترض بازداشت شده اند.

هویت ۱۰۲ تن از این شهروندان به ترتیب حروف الفبا عبارتند از؛

۱. احمد اصلی بازداشت در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۰(رامشیر)

۲. احمد سواری فرزند عبدعلی شمیل شب ۲۹ تیرماه بازداشت شده است، کوی علوی (حی الثوره) (اهواز)

۳. احمد مجدم فرزند عیسی ۳۱ تیرماه، (چمران)

۴. اسماعیل جلالی فرزند حسن ۴۰ ساله تاریخ بازداشت ۳۰ تیرماه ۱۴۰۰(سوسنگرد)

۵. امید طوسی در ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰ بازداشت شده است. (رامشیر)

۶. امیر الحائی فرزند خلف ۲۸ ساله، متاهل و دارای فرزند در ۳۱ تیرماه بازداشت شد. (الهایی)

۷. اهورا محمدی ۳۰ تیرماه (لردگان)

۸. ایاد عبیات فرزند رحیم متولد ۱۳۶۹(سوسنگرد)

۹. ایوب عبود النمنوم کودک ۱۲ ساله در ۳۱ تیرماه بازداشت شده است. (شاوور)

۱۰. باسم حیدری۲۰ ساله از اهالی کوی گلدشت اهواز (اهواز)

۱۱. باسم سلیمانی فرزند ناصر در ۲۷ تیرماه بازداشت شده است. (خرمشهر)

۱۲. بسام زرگانی فرزند حمیدان ۳۰ ساله از منطقه زرگان در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۰ بازداشت شده است. (اهواز)

۱۳. بهنام حسنی ۳۰ تیرماه، (لردگان)

۱۴. جاسم چلداوی ۳۵ ساله در ۲۸ تیرماه بازداشت شده است (بستان)

۱۵. جاسم طوسی در ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰ بازداشت شده است. (رامشیر)

۱۶. جمیل عبیداوی در ۳۰ تیرماه بازداشت شده است. (شاوور)

۱۷. جواد جابری بازداشت در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۰(رامشیر)

۱۸. حامد حسنی ۳۰ تیرماه، (لردگان)

۱۹. حامد خالدی بازداشت در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۰(رامشیر)

۲۰. حسن سعیدی ۳۰ ساله از اهالی کوی گلدشت اهواز (اهواز)

۲۱. حسن عموری در ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰ بازداشت شده است. (رامشیر)

۲۲. حسن محسن زیدان در ۳۰ تیرماه بازداشت شده است. (شاوور)

۲۳. حسین شوملی در ۳۱ تیرماه بازداشت شده است (شاوور)

۲۴. حسین منشداوی فرزند عبدالرضا ۲۲ ساله

۲۵. حمزه عفراوی فرزند مجید ۲۶ ساله در ۲۹ تیرماه بازداشت شده است (سوسنگرد)

۲۶. حمود چنانی ۱۹ ساله فرزند سالم از منطقه عین۲ شهر اهواز در ۲۶ تیرماه بازداشت شده است. (اهواز)

۲۷. حمود شموسی ۱۸ ساله از منطقه عین۲ شهر اهواز در ۲۶ تیرماه بازداشت شده است. (اهواز)

۲۸. حیدر البوشوکه بازداشت در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۰(رامشیر)

۲۹. خالد عموری بازداشت در ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰(رامشیر)

۳۰. خالد مزرعه فرزند نویر در ۲۶ تیرماه بازداشت شده است. (شاوور)

۳۱. خالدعموری بازداشت در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۰(رامشیر)

۳۲. دارم سلیمانی فرزند حاصود از اهالی منطقه الجدیده در ۲۷ تیرماه بازداشت شده است. (خرمشهر)

۳۳. راضی دحیماوی فرزند عبدالزهرا همراه فرزندش در ۳۰ تیرماه بازداشت شده است. (حمیدیه)

۳۴. رسول سواعدی در ۳۱ تیرماه بازداشت شده است (حمیدیه)

۳۵. رضا عفراوی فرزند عباس ۲۴ ساله در ۲۹ تیرماه بازداشت شده است (سوسنگرد)

۳۶. رعد حیدری فرزند رحیم ۳۰ تیرماه بازداشت شده است، کوی علوی (حی الثوره) (اهواز)

۳۷. سجاد موسوی بازداشت در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۰(رامشیر)

۳۸. سید حسون عراقی در ۳۱ تیرماه بازداشت شده است (شاوور)

۳۹. صادق ساعدی در ۳۱ تیرماه بازداشت شده است (حمیدیه)

۴۰. صادق عبیات در ۳۱ تیرماه بازداشت شده است (حمیدیه)

۴۱. صالح عبیداوی در ۳۰ تیرماه بازداشت شده است. (شاوور)

۴۲. صلاح خالدی بازداشت در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۰(رامشیر)

۴۳. طیبان ساعدی در ۳۱ تیرماه بازداشت شده است (حمیدیه)

۴۴. عادل نادری ۴۰ ساله در ۲۹ تیرماه بازداشت شده است (سوسنگرد)

۴۵. عامر زهیری ۱۸ ساله فرزند خلف از منطقه عین۲ شهر اهواز در ۲۶ تیرماه بازداشت شده است. (اهواز)

۴۶. عباس ااحائی فرزند مالک ۱۹ ساله در ۳۱ تیرماه بازداشت شد. (الهایی)

۴۷. عباس خوین وحید ۳۰ ساله در ۳۱ تیرماه بازداشت شد. (الهایی)

۴۸. عباس زرگانی فرزند شمع ۲۷ ساله از منطقه زرگان در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۰ بازداشت شده است. (اهواز)

۴۹. عباس ساعدی در ۳۱ تیرماه بازداشت شده است (حمیدیه)

۵۰. عباس سواری فرزند ناجی از اهالی کوی گلدشت اهواز (اهواز)

۵۱. عبدالامیر جلالی ۴۵ ساله (ابو یحیی) در ۲۹ تیرماه بازداشت شده است (سوسنگرد)

۵۲. عبدالرزاق وحید ۳۶ ساله متاهل در ۳۱ تیرماه بازداشت شد. (الهایی)

۵۳. عبدالرضا سلیمانی فرزند یابر ز اهالی منطقه الجدیده در ۲۷ تیرماه بازداشت شده است. (خرمشهر)

۵۴. عبدالله عبیداوی فرزند مرداو در ۳۱ تیرماه بازداشت شده است (شاوور)

۵۵. علی خسرجی در ۳۰ تیرماه بازداشت شده است. (شاوور)

۵۶. علی سلیمانی تمیمی در ۲۷ تیرماه بازداشت شده است. (خرمشهر)

۵۷. علی سلیمانی فرزند یارالله از اهالی منطقه الجدیده در ۲۷ تیرماه بازداشت شده است. (خرمشهر)

۵۸. علی عبدالحسین گطافه از اهالی منطقه الجدیده در ۲۷ تیرماه بازداشت شده است. (خرمشهر)

۵۹. علی عگبی از روستای بیت خلف(شاوور)

۶۰. علی عموری بازداشت در ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰(رامشیر)

۶۱. علی کعب الحائی ۵۰ ساله از اهالی کوی علوی(حی الثوره) شهر اهواز در ۲۹ تیرماه بازداشت شده (اهواز)

۶۲. علی کعبی فرزند حیدر در ۳۰ تیرماه بازداشت شد(شاوور)

۶۳. علی کعبی فرزند خیدر در ۳۱ تیرماه بازداشت شده است

۶۴. علی مجدم فرزند عیسی ۳۱ تیرماه، (چمران)

۶۵. علی محسن زیدان در ۳۰ تیرماه بازداشت شده است. (شاوور)

۶۶. علی مزرعه فرزند شعیع در ۲۶ تیرماه بازداشت شده است(شاوور)

۶۷. عماد عبیات فرزند رحیم متولد ۱۳۷۲(سوسنگرد)

۶۸. عیسی مزرعه فرزند عبدالساده از کوی زویه اهواز در ۲۵ تیرماه (اهواز)

۶۹. فرج عبیدای ۴۰ ساله در ۲۸ تیرماه بازداشت شده است (بستان)

۷۰. فرزاد عتابی بازداشت در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۰(رامشیر)

۷۱. فلاح چلداوی ۲۰ ساله فرزند حسن،متاهل، سابقه حبی و بازداشت داشته در ٣٠ تیرماه بازداشت شده است. کوی علوی (حی الثوره) (اهواز)

۷۲. فلک عموری بازداشت در ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰(رامشیر)

۷۳. فهد حیدری فرزند رحیم ۳۰ تیرماه بازداشت شده است، کوی علوی (حی الثوره) (اهواز)

۷۴. فیصل مزرعه در ۲۶ تیرماه بازداشت شده است. (شاوور)

۷۵. قاسم ساعدی در ۳۱ تیرماه بازداشت شده است (حمیدیه)

۷۶. قاسم مزرعه فرزند عامر در ۲۶ تیرماه بازداشت شده است. (شاوور)

۷۷. ماجد حمیدی ۳۰ ساله از شهر مله ثانی (اهواز)

۷۸. مالک چلداوی ۲۸ ساله در ۲۸ تیرماه بازداشت شده است (بستان)

۷۹. مبارک الحائی فرزند وحید ۴۵ ساله،متاهل و دارای سه فرزند در ۳۱ تیرماه بازداشت شد. (الهایی)

۸۰. مجتبی صالحی فرزند محمد ۱۸ ساله در ۲۹ تیرماه بازداشت شده است (سوسنگرد)

۸۱. مجید موسوی بازداشت در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۰(رامشیر)

۸۲. محمد البوشوکه بازداشت در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۰(رامشیر)

۸۳. محمد حریزاوی فرزند بدر ۲۴ ساله(سوسنگرد)

۸۴. محمد صخراوی ۲۳ ساله از اهالی کوی گلدشت اهواز (اهواز)

۸۵. محمد عسکری فرزند علی ۲۹ ساله از منطقه زرگان در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۰ بازداشت شده است. (اهواز)

۸۶. محمد کروشات از اهالی کوی علوی(حی الثوره) مجروح (اهواز)

۸۷. محمد کعبی فرزند فاخر در ۳۱ تیرماه بازداشت شده است (شاوور)

۸۸. محمد مجدم فرزند عیسی ۳۱ تیرماه، (چمران)

۸۹. محمدعموری بازداشت در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۰(رامشیر)

۹۰. محمود ساعدی در ۳۱ تیرماه بازداشت شده است (حمیدیه)

۹۱. مسلم عچرش بازداشت در ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰(رامشیر)

۹۲. منصور جلالی فرزند محمد ۱۷ ساله در ۲۹ تیرماه بازداشت شده است (سوسنگرد)

۹۳. منصور سلیمانی فرزند یابر از اهالی منطقه الجدیده در ۲۷ تیرماه بازداشت شده است. (خرمشهر)

۹۴. مهدی حمید در ۲۸ تیرماه بازداشت شده است. (رامشیر)

۹۵. مهدی خسرجی فرزند مجید در ۳۱ تیرماه بازداشت شده است (شاوور)

۹۶. مهدی زغیبی در ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰ بازداشت شده است. (رامشیر)

۹۷. میثم سواری در شب ۳۰ تیرماه بازداشت شده است، کوی علوی (حی الثوره) (اهواز)

۹۸. میلاد سواری شب ۳۰ تیرماه بازداشت شده است کوی علوی (حی الثوره) (اهواز)

۹۹. میلاد عبیداوی ۱۴ ساله در ۲۸ تیرماه بازداشت شده است (بستان)

۱۰۰. نادر عبیات(سوسنگرد)

۱۰۱. ناصر زرگانی فرزند شعلان ۲۷ ساله از منطقه زرگان در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۰ بازداشت شده است. (اهواز)

۱۰۲. یارالله سلیمانی از اهالی منطقه الجدیده در ۲۷ تیرماه بازداشت شده است. (خرمشهر)

 

 

خوزستان

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.