نه آزادی بیان؛ نه آزادی پس از بیان (بخش اول)

سیاستی که از اولین روزهای به قدرت رسیدن انقلابیون آغاز و سبب شد تا ایران همواره بزرگترین زندان روزنامه نگاران لقب بگیرد. روزنامه نگارانی که نه امنیت شغلی دارند و نه امنیت جانی.