تولدهای خاموش آبان؛

نوجوانانی که نه مزدور بودند، نه یاغی و نه شورشی؛ اینان معترضانی بودند که تنها برای احقاق حقوق ساده‌ی شهروندی به خیابان‌ها آمده بودند. یک سال پس از کشتار بیرحمانه‌ی آبان سیاه ۹۸، به بهانه‌ی اجازه برگزاری مراسم سالگرد، خانواده‌های کشته شدگان را به سکوت در رسانه و صفحات مجازی تهدید می‌کنند.