تفاوت جنسیتی؛ وارونگی تاریخ در ایران

تاریخ ایران زمین بیش از چهار دهه، راه گذشته را در پیش گرفته و زنان در این وارونگی تاریخ بیشتر از همه آسیب دیده اند و حقوقشون به بهانه های مختلف نادیده گرفته شده است.