صدیقه مالکی فرد: آیامسئولین پاسخگوی آدم ربایی های خود هستند؟

صدیقه مالکی فرد

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – چهارشنبه ۷ آبان ۹۹؛ صدیقه مالکی فرد، همسر هاشم خواستار، یکی از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ در گفتگویی اختصاصی با ریسمان از نهادهای حقوق بشری خواست تا به وضعیت دردناکی که نظام جمهوری اسلامی برای همسر و خانواده اش به وجود آورده است، رسیدگی کنند. وی همچنین در این گفتگو با […]