دین و حقوق بشر؛ دو خط موازی تا بی نهایت!

یادداشت های تحریریه

سابقه مستند خداانگاری و پندار دین باور به دوران پارینه سنگی و انسان شکارچی غارنشین می رسد! اما شاید از همان ابتدا که بشر اولیه با مرگ و ناتوانی در برابر بلایای طبیعی روبرو شد،حامی خود را هم در آسمانها جستجو کرده باشد!  فروید ریشه این باور را در ترسی می‌داند که راسل با توجه […]