حافظان امنیت

به بهانه ی حفظ امنیت، حقوق انسانها را به سادگی پایمال می کنند تا اقتدار نیروهای امنیتی به رخ مردم کوچه و بازار بکشند