پروازی که به مقصد نرسید اما مقصود شد …

یادداشت های تحریریه

از پرواز تا سقوط! پرنده‌ای که زمین می‌خورد و از قفس زمین رها می‌شود! مسافرانی که به مقصد بی‌نهایت سفر کردند تا برای همیشه آسمانی باشند! و خورد و پیری که در آتش خود خواسته اهریمن، ناخواسته سوختند و سیمرغ شدند! فرزندی که دست در دستان مادر داد اما پدر دیگر او را نبوسید… و […]