کدام آبان؟

رژیمی که تلاش دارد هر بحرانی را با بحرانی تازه به پایان برساند با اعتراضات سراسری مواجه شد که برای رهایی از سقوط، صدها انسان بیگناه را در آبان به خاک و خون کشید؛ کدام آبان؟ همان آبانی که تب و تابش حتی پس از گذشت یک سال زیر پوست شهر به خوبی حس می […]